ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินการเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน หมู้ที่ 1,2,5,6,7,8และ9(ประจำเดือนมิถุนายน2566)

alt

ใบปลิวประชาสัมพันธ์ค่าเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก