แนะนำแผนที่มุมมองถนน อบต.ธรรมเสน (Street View Thammasen)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น หมู่ที่ 1 สายบ้านนายสิริ พันธุ์แสงสวัสดิ์ ถึงนานายวิโรจน์ เยี่ยมมิ่ง