ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคติดเชื้อไวรัสซิกา งานธุรการ 8
2 ประชาสัมพันธ์โครงการสืบสานงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2566 กองการศึกษาฯ 22
3 เปิดบริการศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (ONE Stop Service) งานธุรการ 22
4 ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ. 2566 งานธุรการ 16
5 ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งานธุรการ 26
6 ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ อบต.ธรรมเสน งานธุรการ 26
7 ขอความอนุ้คราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนจัดทำร่างผังเมือง ครั้งที่ 1 กองช่าง 28
8 มาตราการป้องกันการละเว้น การปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา กองช่าง 50
9 ขอความอนุเคราะห์ติดประกาศและประชาสัมพันธ์การประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการ กองช่าง 23
10 ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศสรุปผลรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อผังน้ำ ลุ่มน้ำแม่กลอง กองช่าง 24
11 ขอความอนุเคราะห์ติดประกาศ เรื่องรายงานโครงการของรัฐ กองช่าง 35
12 ประกาศ เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะในมาตรการเร่งด่วน กองช่าง 23
13 รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน ประจำปี พ.ศ. 2566 งานธุรการ 34
14 แบบสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งานธุรการ 36
15 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชั่น "Thai D" งานธุรการ 27
16 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน ปี พ.ศ. 2566 งานธุรการ 40
17 ประกาศรับโอน( ย้าย) พนักงานส่วนตำบล งานการเจ้าหน้าที่ 34
18 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2566 กองคลัง 28
19 ประชาสัมพันธ์วันป่าชุมชนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 งานธุรการ 39
20 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ งานธุรการ 29
21 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง งานป้องกันสาธารณภัยฯ 38
22 ประชาสัมพันธ์การออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฯ งานสาธารณสุข 38
23 ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้ประกอบธุรกิจและผู้บริโภค งานธุรการ 36
24 ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ สำนักปลัด 36
25 ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายผู้บริหารที่ว่าง งานการเจ้าหน้าที่ 39
26 ประชาสัมพันธ์ประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดราชบุรี งานธุรการ 17
27 ประชาสัมพันธ์แอพพลิเคชั่น "พ้นภัย" งานธุรการ 33
28 ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน งานธุรการ 19
29 ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นและข้าราชการประเภทอื่น งานการเจ้าหน้าที่ 40
30 แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน ประจำปีงบประมาณ 2566 งานธุรการ 36

หน้า 1 จาก 8

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

QR Code
อบต.ธรรมเสน

 

ช่องทางชำระภาษีทางอินเตอร์เน็ต


บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์
 

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทร.032-234994

 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล