ประชาสัมพันธ์ การออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารสว่นตำบลธรรมเสน

ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฯ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

alt

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด)จำนวน 5 รายการ

alt

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองการศึกษาฯ) จำนวน 5 รายการ

alt

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

นายสายัณห์ มุยเจริญ นายก อบต.ธรรมเสน พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานจ้าง

ร่วมกิจกรรมการรณรงค์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

alt