ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนดำเนินการเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน หมู่ที่ 1,2,5,6,7,8และ9(ประจำเดือนธันวาคม 2565)

alt

ประกาศรายงานการสำรวจสิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบอื่นในจังหวัดภายใต้พระราชกฤษฎีกาด้วยว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบรูณาการพ.ศ.2565

alt

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

alt