altประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม)นมพาสเจอร์ไรส์ ศพด. 3 ศูนย์(ประจำเดือนกุมภาพันธื 2567)

alt

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม)นมพาสเจอร์ไรส์โรงเรียน 3 โรงเรียน (ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567)

alt

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินการเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน หมู่ที่ 1,2,5,6,7,8และ9(ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567)

alt

ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2567

alt

การขับเคลื่อนจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2567

การขับเคลื่อนจริยธรรม

alt
alt