ประกาศเรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส4

alt

ประชาสัมพันธ์การออกไปใช้สิทธิและลงคะแนนเลือกตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน ขอเชิญชวนให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน
ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 8.00 - 17.00 น.
#อย่าลืม!!! ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และนายก อบต.
ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่

alt

ประชุม เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขฟื้นฟูพื้นที่และเยียวยาผู้เสียหายในกรณีที่มีการลักลอบทิ้งน้ำเสีย

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสนได้ร่วมประชุมกับหลายหน่วยงาน ดังนี้ อำเภอโพธาราม นำโดย ปลัดอาวุโส (รักษาราชการแทนนายอำเภอโพธาราม) อุตสาหกรรมจังหวัด, สิ่งแวดล้อมภาค 8, สาธารณสุขจังหวัด, สำนักงานทรัพยากรป่าไม้ที่ 10, สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ, กอ.รมน., สภต.เขาดิน, ธนาคาร SME., ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและผู้นำหมู่บ้าน เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขฟื้นฟูพื้นที่และเยียวยาผู้เสียหายในกรณีที่มีการลักลอบทิ้งน้ำเสีย จนก่อให้เกิดความเสียหายเป็นบริเวณกว้าง และเกรงว่าจะไหลลงสู่คลองบางสองร้อย พร้อมทั้งจะดำเนินการทางกฎหมายกับเจ้าของกิจการแหล่งกำเนิดของน้ำเสีย