ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางโคกแจงหมู่8เชื่อมหมู่7ตำบลเขาแร้ง

alt

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการขยายเขตประปาภายในหมู่บ้านจากบ้านนายอนันต์ เปลี่ยนแก้วถึงบ้านนายสุชาติ เปลี่ยนแก้ว หมู่11

alt

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านนายสุพล หอมไกร หมู่4

alt

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมวางท่อระบายน้ำสายบ้านเกาะเจริญสุขถึงบ้านเกาะแก้ว หมุ่10

alt

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนางสุรินทร์ ปานเนียม หมู่1เชื่อมหมู่2

alt

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

QR Code
อบต.ธรรมเสน

 

ช่องทางชำระภาษีทางอินเตอร์เน็ต


บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์
 

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทร.032-234994