แนะนำแผนที่มุมมองถนน อบต.ธรรมเสน (Street View Thammasen)

การรับลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชนตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน

องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสนได้ดำเนินการรับลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชนตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน เรื่องรับลงทะเบียนผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กำหนดการรับลงทะบียนดังนี้
วันที่ 15- 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 - 16.30 น. หมู่ที่ 5 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน
วันที่ 18 พ.ค.63 เวลา 09.00 - 12.00 น. หมู่ที่ 1,2,9 ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 2
วันที่ 19 พ.ค.63 เวลา 09.00 - 12.00 น. หมู่ที่ 6 ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 6
วันที่ 19 พ.ค.63 เวลา 09.00 - 12.00 น. หมู่ที่ 8 ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 8
วันที่ 20 พ.ค.63 เวลา 09.00 - 12.00 น. หมู่ที่ 7,11 ณ วัดเนินม่วง หมู่ที่ 7
วันที่ 21 พ.ค.63 เวลา 09.00 - 12.00 น. หมู่ที่ 3,4,10 ณ วัดเกาะตาพุด หมู่ที่ 4
 
#โดยผู้ลงทะเบียนนำบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านตัวจริงมายื่นด้วย
 
#หลักเกณฑ์การลงทะเบียน และแบบฟอร์มลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน

alt

alt

สามารถดาวน์โหลดเอกสารการขอรับลงทะเบียนได้ข้างท้ายนี้

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2020 เวลา 10:44 น.

 

ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563

alt

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 05 พฤษภาคม 2020 เวลา 11:39 น.

 

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน

เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง

 

ประกาศ ยกเลิกการใช้สำเนาเอกสารเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

alt

 

ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษา