ประกาศเชิญชวนประชาชนร่วมตรวจสอบโครงการจ้างเหมาลงลูกรังซ่อมแซมถนนลูกรัง พร้อมเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 5

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน
เรื่อง เชิญประชาชนร่วมตรวจสอบโครงการจ้างเหมาลงลูกรัง ซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 5

ประกาศขอเชิญร่วมตรวจการจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน
เรื่อง เชิญชวนประชาชนร่วมตรวจสอบโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง พร้อมเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 10 

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) ประจำปี พ.ศ.2557

alt
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดเวทีประชาคม

เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) ประจำปี พ.ศ.2557
ององค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน
ระหว่างวันที่ 13 - 24 มกราคม พ.ศ. 2557
ณ ศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 11
******************************************************

1. ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2558-2560)ประจำปี พ.ศ.2557 ขององค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน ระหว่างวันที่ 13-24มกราคม พ.ศ. 2557 ณ ศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 11
 
2. หลักการและเหตุผล
   องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสนมีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6)พ.ศ.2552 มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม มาตรา 69/1 การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 การกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา 16(1)การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง (15)การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน (16)ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่นประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 17 การจัดทำแผนพัฒนาสามปีให้จัดทำและทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนก่อนงบประมาณประจำปี 
    องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสนได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี จึงจำเป็นต้องใช้เวทีประชาคมในการรวบรวมโครงการที่เป็นปัญหาความเดือดร้อนตามความต้องการของประชาชนภายใต้การวิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์และข้อจำกัดของชุมชนและสามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัดและแผนชุมชน โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะซึ่งนำไปสู่ความเห็นพ้องต้องกัน ลดการขัดแย้ง ส่งผลให้การจัดทำแผนพัฒนาสามปีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสนจึงได้กำหนดจัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี ประจำปี พ.ศ.2557 เพื่อดำเนินการตามภารกิจอันเป็นอำนาจหน้าที่ให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด

3. วัตถุประสงค์
   3.1 เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสนเป็นไปตามระเบียบที่กำหนดและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
   3.2 เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลธรรมเสนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีสนองตอบต่อการแก้ปัญหาและความต้องการของประชาชน
   3.3 เพื่อรวบรวมข้อมูล ปัญหาความต้องการ ข้อเสนอแนะจากประชาชนเพื่อใช้ในการกำหนดกรอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   3.4 เพื่อให้ประชาชนได้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ตลอดจนได้เห็นปัญหาอุปสรรคภายใต้ข้อจำกัดของชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 
4. เป้าหมาย
   ประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 11 จำนวน 11 หมู่บ้าน ผู้นำชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
5. วิธีดำเนินการ
   1. เสนอโครงการเพื่อให้ผู้บริหารอนุมัติโครงการ
   2. ประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
   3. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบโดยใช้เสียงตามสาย แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ส่งหนังสือแจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่และใช้รถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่
   4. ดำเนินงานตามโครงการ
 
6. กิจกรรมดำเนินการ
   1. จัดเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน
   2. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน
 
7. ระยะเวลาดำเนินการ
   ระหว่างวันที่ 13 - 24  มกราคม 2557 
 
8. สถานที่ดำเนินการ
   ณ ศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 11 จำนวน 11 หมู่บ้าน
 
9. งบประมาณดำเนินการ
   ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ขององค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน หน่วยงาน :สำนักงานปลัด แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน(00252) งบดำเนินการ(530000)หมวดค่าใช้สอย (532000) หน้าที่ 89 ข้อ ๑.๓ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ตั้งไว้ 3๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (รายละเอียดตามภาคผนวก)
 
10. ผู้รับผิดชอบโครงการ
    องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. การจัดทำแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสนเป็นไปตามระเบียบที่กำหนดและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
    2. ประชาชนในพื้นที่ตำบลธรรมเสนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี ซึ่งสามารถตอบสนองต่อการแก้ปัญหาและความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง
    3. ประชาชนในชุมชนมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สามารถแก้ไขปัญหา อุปสรรคภายใต้ข้อจำกัดที่มีในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    4. การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสนมีกรอบแนวทางที่ชัดเจนจากข้อมูลและปัญหาความต้องการของประชาชน
 
12. ติดตามแลประเมินผล
    1. ติดตามและประเมินผลจากผู้เข้าร่วมโครงการ โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ
 
13. ผู้เขียนโครงการ
 
                     (ลงชื่อ)  กรรณิกา ศุกระมูล     
(นางสาวกรรณิกา   ศุกระมูล)
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
 
ความเห็นของหัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน
                                                                  
                                                                  
  
                     ลงชื่อ)    เพลิน จุ่นอ้น        
(นายเพลิน จุ่นอ้น)
หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.ธรรมเสน
  
ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน
                                                                  
                                                                  
  
(ลงชื่อ)       ปทุมวดี จันทร์แฉล้ม    
(นางปทุมวดี จันทร์แฉล้ม)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน
 
ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน
                                                                    
                                                                   
 
(ลงชื่อ)    วสันต์ กิมหวัง        
(นายวสันต์ กิมหวัง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน
 
 ความเห็นของรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน
                                                                     
                                                                    
  
(ลงชื่อ)     พล ฉายแก้ว         
(นายพล ฉายแก้ว)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน
  
ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน
                                                                    
                                                                     
 
(ลงชื่อ)  สกล เกศปัญญาพงศ์   
(นายสกล เกศปัญญาพงศ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน 
 
alt  
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) ประจำปี พ.ศ. 2557
และโครงการเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำและทบทวนแผนชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2557
ขององค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน ระหว่างวันที่ 13 - 24 มกราคม พ.ศ. 2557
ณ ศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 11
 
ที่
วัน/เดือน/ปี
สถานที่
เวลา
1
วันจันทร์ที่
13
มกราคม 2557
ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1
18.00 น.
2
วันอังคารที่
14
มกราคม 2557
ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2
12.00 น.
3
ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4
18.00 น.
4
วันพุธที่
15
มกราคม 2557
ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3
18.00 น.
5
วันพฤหัสบดีที่
16
มกราคม 2557
ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 10
14.00 น.
6
วันศุกร์ที่
17
มกราคม 2557
ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5
18.00 น.
7
วันจันทร์ที่
20
มกราคม 2557
ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6
18.00 น.
8
วันอังคารที่
21
มกราคม 2557
หอประชุมโรงเรียนบ้านเนินม่วง หมูที่ 7
18.00 น.
9
วันพุธที่
22
มกราคม 2557
ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8
18.00 น.
10
วันพฤหัสบดีที่
23
มกราคม 2557
ศาลาอเนกประสงค์  หมู่ที่ 9
18.00 น.
11
วันที่ศุกร์ที่
24
มกราคม 2557
ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 11
18.00 น.
 
องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน
โทร.032-711-088 ต่อ 11

หน้า 113 จาก 113

113
ถัดไป
สุดท้าย

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

QR Code
อบต.ธรรมเสน

 

ช่องทางชำระภาษีทางอินเตอร์เน็ต


บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์
 

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทร.032-234994