altประกาศสภา เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2563

alt

ประกาศสภา เรื่อง ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน

alt

ประกาศ เรื่องกำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกฯ

altalt

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง