ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากวัดเนินม่วง หมู่ที่ 7 เชื่อมหมู่ที่ 8 กองช่าง 12
2 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกเกลี่ยเรียบภายในตำบลธรรมเสน หมู่ที่ 7 กองช่าง 7
3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายรัชกฤช วรรณกร ถึง บ้านนางทองทรัพย์ แก้วบุรงค์ หมู่ที่ 2 Nussarawan Luangphokha 30
4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสุชาติ หลำเพิกสืบ หมู่ที่ 11 กองช่าง 20
5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีรตเสริมเหล็ก สายซอยรา้นยางอัมพรถึงคลองชลประทาน 1 ขวา 11 ซ้าย 1 ขวา หมู่ที่ 6 Nussarawan Luangphokha 21
6 ดำเนินการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในเขตพื้นที่ตำบลธรรมเสน กองช่าง 19
7 ผลการดำเนินโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติฯ เดือนสิงหาคม 2566 งานธุรการ 18
8 โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2566 งานการเจ้าหน้าที่ 25
9 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการทำลายบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสนและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน งานธุรการ 35
10 รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด งานธุรการ 30
11 ต่อต้านคอร์รัปชั่น งานธุรการ 21
12 ดำเนินโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติฯ งานธุรการ 47
13 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 สำนักปลัด 26
14 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 สำนักปลัด 37
15 ประกาศ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 กองคลัง 64
16 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม ในพื้นที่ตำบลธรรมเสน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งานธุรการ 78
17 กิจกรรมวันล้างมือโลก ประจำปีงบประมาณ 2565 งานธุรการ 53
18 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 สำนักปลัด 57
19 ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล 8 กันยายน 2565 งานนโยบายและแผนงาน 27
20 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ งานการเจ้าหน้าที่ 42
21 โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ ๙o ล้านต้น" งานธุรการ 37
22 การจัดอบรมความรู้ด้านประกันภัย โครงการสร้างเครือข่ายส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัยให้กับสาธารณชน ประจำปี 2565 สำนักปลัด 144
23 โครงการจัดงานประเพณีถวายเทียนจำนำพรรษา Chompoonuch 52
24 การประชุมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 สำนักปลัด 49
25 ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล งานนโยบายและแผนงาน 65
26 ภาพประกอบกิจกรรมการออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565 งานสาธารณสุข 16
27 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก สำนักปลัด 53
28 26 มิถุนายนของทุกปี "วันต่อต้านยาเสพติดโลก" งานนโยบายและแผนงาน 195
29 ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ สำนักปลัด 73
30 มอบเกียรติบัตรเชิดชูหมู่บ้านที่ใช้สิทธิเลือกตั้งร้อยละ 90 ขึ้นไป สำนักปลัด 68

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

QR Code
อบต.ธรรมเสน

 

ช่องทางชำระภาษีทางอินเตอร์เน็ต


บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์
 

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทร.032-234994

 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล