ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก ผู้ดูแลเว็บไซต์ 48
2 พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน งานธุรการ 109
3 โครงการประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการออกข้อบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2567 งานสาธารณสุข 93
4 Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ งานธุรการ 84
5 งานวันท้องถิ่นไทย งานธุรการ 118
6 ภาพประกอบกิจกรรม ธนาคารขยะ งานสาธารณสุข 233
7 การกำจัดขยะอันตรายอย่างถูกวิธี ประจำปี 2567 งานสาธารณสุข 103
8 ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนธนาคารขยะ งานสาธารณสุข 288
9 ประกาศ เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 กองคลัง 143
10 ผลการดำเนินโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติฯ เดือนตุลาคม 2566 งานธุรการ 137
11 กิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันนวมินทรมหาราช” 13 ตุลาคม 2566 งานธุรการ 132
12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากวัดเนินม่วง หมู่ที่ 7 เชื่อมหมู่ที่ 8 กองช่าง 114
13 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกเกลี่ยเรียบภายในตำบลธรรมเสน หมู่ที่ 7 กองช่าง 101
14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายรัชกฤช วรรณกร ถึง บ้านนางทองทรัพย์ แก้วบุรงค์ หมู่ที่ 2 Nussarawan Luangphokha 152
15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสุชาติ หลำเพิกสืบ หมู่ที่ 11 กองช่าง 144
16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีรตเสริมเหล็ก สายซอยรา้นยางอัมพรถึงคลองชลประทาน 1 ขวา 11 ซ้าย 1 ขวา หมู่ที่ 6 Nussarawan Luangphokha 145
17 ดำเนินการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในเขตพื้นที่ตำบลธรรมเสน กองช่าง 179
18 ผลการดำเนินโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติฯ งานธุรการ 680
19 โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2566 งานการเจ้าหน้าที่ 74
20 รายงานผลการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566 งานสาธารณสุข 120
21 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการทำลายบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสนและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน งานธุรการ 142
22 รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด งานธุรการ 118
23 ต่อต้านคอร์รัปชั่น งานธุรการ 110
24 ดำเนินโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติฯ งานธุรการ 340
25 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 สำนักปลัด 140
26 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ฯ ประจำปี 2566 สำนักปลัด 74
27 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 สำนักปลัด 152
28 ประกาศ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 กองคลัง 199
29 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม ในพื้นที่ตำบลธรรมเสน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งานธุรการ 199
30 กิจกรรมวันล้างมือโลก ประจำปีงบประมาณ 2565 งานธุรการ 166

หน้า 1 จาก 3

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

QR Code
อบต.ธรรมเสน

 

ช่องทางชำระภาษีทางอินเตอร์เน็ต


บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทร.032-234994

 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล