นโยบายผู้บริหาร อบต.ธรรมเสน

คำแถลงนโยบาย

ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสนแถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสนวันที่ ๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

***********************************************

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสนได้กำหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายของภารกิจตามที่มุ่งหวังไว้โดยสอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชื่อมโยงกับทิศทางการพัฒนาในทุกระดับโดยมี นโยบายเร่งด่วน ๕ นโยบาย และนโยบายหลัก ๕ ด้าน ดังนี้

นโยบายเร่งด่วน

1.จัดให้มีรถเก็บขยะในหมู่บ้านและชุมชนสำหรับเก็บขนและนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีจัดให้มีถังรองรับขยะให้กับประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาการทิ้งขยะในเขตทางสาธารณะและลดปัญหามลพิษต่างๆเพื่อให้สภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตำบลธรรมเสนสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น

2.จัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะ และไฟฟ้าส่องสว่างให้เพียงพอทั่วถึงทุกเส้นทางภายในตำบลโดยดำเนินการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่บริเวณจุดเสี่ยง เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน

3.ดำเนินการบูรณาการโครงการท่อส่งน้ำต่อเนื่องจากโครงการเดิม เพื่อให้สามารถนำน้ำมาใช้ประโยขน์ในพื้นที่ตำบลธรรมเสนให้ได้มากขึ้นและเพียงพอทั่วถึง ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่และสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำที่ใช้ในพื้นที่นอกเขตซลประทานและนอกเขตจัดรูปที่ดินอย่างยั่งยืน

4.จัดให้มีรถน้ำอเนกประสงค์ เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง หรือเกิดภัยแล้งและเพื่อดำเนินการควบคุมไฟป่า หรือกรณีเกิดอัคคีภัยในเขตพื้นที่ตำบลธรรมเสนและพื้นที่ตำบลใกล้เคียง

5. สนับสนุนการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคเข้าสู่พื้นที่ตำบลธรรมเสนในเส้นทางถนนสายหลัก

นโยบายหลัก

1. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐานต่อการดำรงชีวิตของประชาชนให้ทั่วถึง ได้แก่ ถนน ไฟฟ้า ประปา การขนส่ง การระบายน้ำ แหล่งน้ำ ฯลฯ

1.1 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน โดยจัดให้มีระบสาธารณูปโภคชั้นพื้นฐานที่จำเป็น

1.2 พัฒนาเส้นทางคมนาคมภายในหมู่บ้าน และเส้นทางติดต่อระหว่างหมู่บ้านภายในตำบลธรรมเสน และเชื่อมต่อตำบลใกล้เคียงให้มีสภาพดีทุกสายทาง และให้ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น

1.3 พัฒนา ปรับปรุงแหล่งน้ำ ท่อส่งน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและใช้ในการเกษตรเพียงพอตลอดปี

1.4 พัฒนา ปรับปรุงระบบประปาให้เพียงพอและทั่วถึงต่อความต้องการของประชาชน


2. นโยบายด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างทั่วถึงเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสาธารณสุข โดยให้มีการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อขับเคลื่อนการสร้างสุขภาวะที่ดีของประชาชนทุกกลุ่มวัยให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจต่อคนและสัตว์ โดยดำเนินการให้มีการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมอย่างเป็นระบบเชื่อมโยงกับทุกภาคส่วน

2.3 สนับสนุนการป้องการและความคุมโรคระบาดติดต่อต่างๆ และโรคไม่ติดต่อที่อันตราย

2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการในระดับหมู่บ้านและตำบลเพื่อให้เด็กเยาวชน และประชาชนได้ทำกิจกรรมร่วมกันใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เกิดความรักความสามัคคี และมีสุขภาพแข็งแรง
2.5 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา ให้สอดคล้องกับกับนโยบายของภาครัฐ
2.6 ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนให้มีคุณภาพได้ตามมาตรฐาน
2.7 ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพต่างๆ ให้มีความเข้มแข็ง
2.8 ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
2.9 ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมในด้านต่างๆ

2.10 ดูแล และปรับปรุง วัด โรงเรียน พื้นที่สาธารณะให้ดียิ่งขึ้น


3.นโยบายด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.1 จัดให้มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนอย่างถูกวิธีตามหลักวิชาการและรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแสรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้สะอาดสวยงาม
3.2 ดูแล รักษาป่าไม้ชุมชน โดยจัดให้มีการป้องกันและควบคุมไฟป่า ปลูกต้นไม้เพิ่มและปลูกทดแทนของเดิม เพื่อรักษาความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ป่าไว้ให้ยั่งยืน
3.3 ดูแล รักษาสภาพสิ่งแวดล้อมสองข้างทางตามถนนสายหลัก ถนนสายรองภายในพื้นที่ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม
3.4 ดูแล รักษาแหล่งน้ำ ลำคลองสายหลัก และสายรองภายในตำบลธรรมเสนไมให้ตื้นเขินเพื่อป้องกันปัญหาผักตบชวา วัชพืช และลดปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชน
4. นโยบายด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.1 ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่ให้คงอยู่และสืบสานต่อไปทำนุบำรุงศาสนา และส่งเสริมศิลปะ ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
4.2 ปรับปรุง บำรุง รักษาสถานที่แหล่งประวัติศาสตร์สำคัญในพื้นที่ตำบลธรรมเสน ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม และพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป
๕. นโยบายด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
5.1 ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่นโดยรวม
5.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักในสถาบันหลักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์
5.3 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานและลูกจ้างให้ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น เพื่อทันต่อการเปลี่ยนแปลงในสภาวการณ์ปัจจุบันและอนาคต
5.4 พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานให้ทันสมัย และเพียงพอเพื่อให้การบริการประชาชนมีความรวดเร็ว คล่องตัว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

QR Code
อบต.ธรรมเสน

 

ช่องทางชำระภาษีทางอินเตอร์เน็ต


บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์
 

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทร.032-234994

 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล