การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน ครั้งแรก

ในวันที่ 4 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. เรืออากาศโท ณรงค์เดช แก้วอุย ปลัดอำเภอ

(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอโพธาราม

ได้เปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน ครั้งแรก

เพื่อเลือกประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และเลขานุการสภา

องค์การบริหารสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน

alt

alt