การตรวจคัดกรองโควิด -19 ด้วยชุดตรวจ ATK ให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง

การตรวจคัดกรองโควิด -19 ด้วยชุดตรวจ ATK

ให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564

เวลา 10.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน

 

alt

 

alt