ITA อบต.ธรรมเสน 2565ITA องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน
 

ประจำปี 2565

alt

alt ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

alt ข้อมูลพื้นฐาน

alt o1 โครงสร้าง

alt o2 ข้อมูลผู้บริหาร

alt o3 อำนาจหน้าที่

alt o4 แผนพัฒนาหน่วยงาน

alt o5 ข้อมูลการติดต่อ

alt o6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง


alt การประชาสัมพันธ์

alt o7 ข่าวประชาสัมพันธ์

alt การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

alt o8 Q&A

alt o9 Social Network

alt

 

altตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

alt การดำเนินงาน

alt o10 แผนการดำเนินงานประจำปี

alt o11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

alt o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

alt การปฏิบัติงาน

alt o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

alt การให้บริการ

alt o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

alt o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

alt o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

alt o17 E-service

alt

 

altตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

alt แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

alt o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

alt o19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

alt o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

alt การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

alt o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ

alt o22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ

alt o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

alt o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี

alt

 

altตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

alt การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

alt o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

alt o26 การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล

alt o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

alt o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

alt

 

altตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

alt การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

alt o29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

alt o30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

alt o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

alt การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

alt o32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

alt o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

alt

 

altตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

alt เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

alt o34 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

alt o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

alt การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

alt o36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

alt o37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

alt การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

alt o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

alt แผนป้องกันการทุจริต

alt o39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

alt o40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6เดือน

alt o41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

alt

 

altตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

alt มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

alt o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

alt o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

alt

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

QR Code
อบต.ธรรมเสน

 

ช่องทางชำระภาษีทางอินเตอร์เน็ต


บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์
 

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทร.032-234994

 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล