ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1

เมื่อวันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน ได้เปิดการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt