ประกาศการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน