สภาองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสนประธานสภาอบต.
นายวินัย  ปานเนียม
ประธานอบต.ธรรมเสน

รองประธานสภาอบต.
นายมนชัย  กราบเคหะ
รองประธานสภา อบต.
 

นางสุดสายสวาท  ชาญปรีชา
เลขานุการสภาอบต.

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน
สมาชิกสภาอบต.
นายสำเริง  ปั๋งมี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
 
สมาชิกสภาอบต.
นายมนชัย  กราบเคหะ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
สมาชิกสภาอบต.
นายวินัย  ปานเนียม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
 
สมาชิกสภาอบต.
นายเสงี่ยม  นาคสาทา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
สมาชิกสภาอบต.
นายพงษ์ธร  รัศมี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
 
สมาชิกสภาอบต.
นายวิชิต  ฉายแก้ว
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
สมาชิกสภาอบต.
นายเสงี่ยม  พุกภูษา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
 
สมาชิกสภาอบต.
นายเสน่ห์  รัตน์เนตร์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
สมาชิกสภาอบต.
นายเสงี่ยม  เสือพงษ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
 
สมาชิกสภาอบต.
นายประดิษฐ  พุ่มเพ็ง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
สมาชิกสภาอบต.
นายสมนึก  รอดนิตย์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
 
สมาชิกสภาอบต.
นายมนต์  พัชรี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
สมาชิกสภาอบต.
นายสำเนียง  เนียมเตียง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
 
สมาชิกสภาอบต.
นายสุชาติ  หลวงโภคา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
สมาชิกสภาอบต.
นายเสาร์  นิลอร่าม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
 
สมาชิกสภาอบต.
นายจำนง  รอดนิตย์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
สมาชิกสภาอบต.
นายสุชิน  พลอยประดับ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
 
สมาชิกสภาอบต.
นายประจักษ์  เปียคง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
สมาชิกสภาอบต.
นายสำเนา  จันทร์กล่อม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10
 
สมาชิกสภาอบต.
นายรุ่งโรจน์  สกุลกิตติมากร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10
สมาชิกสภาอบต.
นายเสวก  มากมูล
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11
 
สมาชิกสภาอบต.
นายนิตย์  คำสวาย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11

 

 

ข้อมูลการดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
หน่วยงานภาครัฐดาวน์โหลดแนะนำ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean

พยากรณ์อากาศวันนี้

ราคาน้ำมันวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย

QR Code
อบต.ธรรมเสน