สภาองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสนสมาชิกสภาอบต.
นายจำนง รอดนิตย์

ประธานสภาอบต.ธรรมเสน

สมาชิกสภาอบต.
นายสัญญา สกุลกิตติมากร
รองประธานสภา อบต.
 

นางสุดสายสวาท  ชาญปรีชา
เลขานุการสภาอบต.

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน
สมาชิกสภาอบต.
นายสันติ พัดจันทร์หอม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
 
สมาชิกสภาอบต.
นายสุวิญชา แขวงโสภา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
สมาชิกสภาอบต.
นายวิชิต ฉายแก้ว
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
 
สมาชิกสภาอบต.
นายเสน่ห์ รัตน์เนตร์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4

นายกิตติพงศ์ กล่ำทอง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
 
สมาชิกสภาอบต.
นายอภิชาติ วิเศษสังข์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
สมาชิกสภาอบต.
นายสัญญา สกุลกิตติมากร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
 
สมาชิกสภาอบต.
นายจำนง รอดนิตย์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
สมาชิกสภาอบต.
น.ส.วราภรณ์ เกิดโภคา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
 
สมาชิกสภาอบต.
นายรุ่งโรจน์ สกุลกิตติมากร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10

สมาชิกสภาอบต.
นายเอนก หอมไกร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

QR Code
อบต.ธรรมเสน

 

ช่องทางชำระภาษีทางอินเตอร์เน็ต


บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทร.032-234994

 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล