สภาองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสนประธานสภาอบต.
นายวินัย  ปานเนียม
ประธานอบต.ธรรมเสน

รองประธานสภาอบต.
นายมนชัย  กราบเคหะ
รองประธานสภา อบต.
 

นางสุดสายสวาท  ชาญปรีชา
เลขานุการสภาอบต.

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน
สมาชิกสภาอบต.
นายสำเริง  ปั๋งมี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
 
สมาชิกสภาอบต.
นายมนชัย  กราบเคหะ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
สมาชิกสภาอบต.
นายวินัย  ปานเนียม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
 
สมาชิกสภาอบต.
นายเสงี่ยม  นาคสาทา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
สมาชิกสภาอบต.
นายพงษ์ธร  รัศมี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
 
สมาชิกสภาอบต.
นายวิชิต  ฉายแก้ว
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
สมาชิกสภาอบต.
นายเสงี่ยม  พุกภูษา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
 
สมาชิกสภาอบต.
นายเสน่ห์  รัตน์เนตร์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
สมาชิกสภาอบต.
นายเสงี่ยม  เสือพงษ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
 
สมาชิกสภาอบต.
นายประดิษฐ  พุ่มเพ็ง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
สมาชิกสภาอบต.
นายสมนึก  รอดนิตย์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
 
สมาชิกสภาอบต.
นายมนต์  พัชรี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
สมาชิกสภาอบต.
นายสำเนียง  เนียมเตียง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
 
สมาชิกสภาอบต.
นายสุชาติ  หลวงโภคา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
สมาชิกสภาอบต.
นายเสาร์  นิลอร่าม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
 
สมาชิกสภาอบต.
นายจำนง  รอดนิตย์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
สมาชิกสภาอบต.
นายสุชิน  พลอยประดับ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
 
สมาชิกสภาอบต.
นายประจักษ์  เปียคง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
สมาชิกสภาอบต.
นายสำเนา  จันทร์กล่อม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10
 
สมาชิกสภาอบต.
นายรุ่งโรจน์  สกุลกิตติมากร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10
สมาชิกสภาอบต.
นายเสวก  มากมูล
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11
 
สมาชิกสภาอบต.
นายนิตย์  คำสวาย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11

 

 
โทร.032-234994 , 081-7361715

ข้อมูลการดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
หน่วยงานภาครัฐดาวน์โหลดแนะนำ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean

พยากรณ์อากาศวันนี้

ราคาน้ำมันวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย

QR Code
อบต.ธรรมเสน