โครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์(ผู้นำชุมชน) ประจำปี 2563

วันนี้ 22 ก.ค.63 เวลา 09.00 น.อบต.ธรรมเสน ร่วมกับ กอ.รมน.จว.รบ.และ อำเภอโพธาราม ร่วมกันจัดทำโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์(ผู้นำชุมชน) ประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและพัฒนาชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน มีผู้นำชุมชนเข้าร่วมรับการอบรม จำนวน 33 คน โดยมีนายสกล เกศปัญญาพงศ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ผลการดำเนินงานโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

alt

alt

alt