บุคลากรสำนักงานปลัด อบต.ธรรมเสนนางสุดสายสวาท  ชาญปรีชา
ปลัด อบต.ธรรมเสนนายชูยศ  กุลสุวรรณ
รองปลัดอบต.ธรรมเสน


นางวิรมน ตั้งตราตระกูล
หัวหน้าสำนักปลัดอบต.


น.ส.กรรณิกา  ศุกระมูล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 

นางธัญลักษณ์ สัจจะวิสัย
หัวหน้าฝ่ายโยบายและแผน

น.ส.นิดา  นุ่นขาว
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ
 

นายณรินทร  จังพานิช
นักวิเคราะห์โยบายและแผน
ชำนาญการ

น.ส.ลัดดา  นาเครือ
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน
 

จ.ส.อ.สดายุ นุ่นขาว
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยชำนาญงาน

นายไชยวัฒน์ ทิพย์พาวัลย์
นิติกรปฏิบัติการ
 

น.ส.รักตนันท์ เกลื้อคำ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางนัฐวรรณ  พึ่งสามัคคี
เจ้าพนักงานธุรการ
( ลูกจ้างประจำ )
 

นายอนันต์  พึ่งสามัคคี
พนักงานขับรถยนต์
( ลูกจ้างประจำ )

น.ส.เตชินี  ลูกรักษ์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
 

นายสมพงษ์   วรเลข
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

น.ส.โสภิดา  สมัครจิตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 

น.ส.กาญจนา  นุชแทน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

น.ส.สิริวรรณ  คำสวาย
คนงานทั่วไป
 

นายสุรัฎช์  คำนุช
คนงานทั่วไป

นายอรรถพล  ศักดิ์ใหญ่
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 

นายพรชัย  แก้วแสง
คนงานทั่วไป

น.ส.สุปราณี  เนียมเตียง
คนงานทั่วไป
 

น.ส.ธิติมา  เนตรน้อย
คนงานทั่วไป

นายสมชาย  ขำแผลง
ยาม
 

นายธนู  กลั่นทิพย์
พนักงานขับรถยนต์

น.ส.วัลชุลี  เนยน้อย
คนงานทั่วไป
   

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

QR Code
อบต.ธรรมเสน

 

ช่องทางชำระภาษีทางอินเตอร์เน็ต


บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์
 

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทร.032-234994