บุคลากรสำนักงานปลัด อบต.ธรรมเสนจ่าสิบเอกบุญจง  จันทรโรจน์
ปลัด อบต.ธรรมเสนนายชูยศ  กุลสุวรรณ
รองปลัดอบต.ธรรมเสน


นางวิรมน ตั้งตราตระกูล
หัวหน้าสำนักปลัดอบต.

ฝ่ายนโยบายและแผน
 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายโยบายและแผน
 

น.ส.กรรณิกา  ศุกระมูล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายณรินทร  จังพานิช
นักวิเคราะห์โยบายและแผน
ชำนาญการ
 

น.ส.ลัดดา  นาเครือ
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน

น.ส.กาญจนา  นุชแทน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
 

นางนัฐวรรณ  พึ่งสามัคคี
เจ้าพนักงานธุรการ
( ลูกจ้างประจำ )
   

นายอนันต์  พึ่งสามัคคี
พนักงานขับรถยนต์
( ลูกจ้างประจำ )

นางสาวธารารัตน์  แสงโสม
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
จ่าสิบเอกสดายุ  นุ่นขาว
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน


นางสาวลัดดา  นาเครือ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ

 
นางสาวนัฐวรรณ  พึ่งสามัคคี
เจ้าพนักงานธุรการ
 
นายอนันต์  พึ่งสามัคคี
พนักงานขับรถยนต์
 
นางสาวเตชินี  ลูกรักษ์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
 
นางสาวโสภดิา  สมัครจิตร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นายสมพงษ์  วรเลข
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
 
นางสาวกาญจนา  นุชแทน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
 
นายสุรัชฎ์  คำนุช
คนงานทั่วไป

นายอรรถพล  ศักดิ์ใหญ่
คนงานทั่วไป


นางสาววจี  บุญเพ็ง
คนงานทั่วไป


นางสาวศิริวรรณ  คำสวาย
คนงานทั่วไป
นายอาษา  หมื่นสท้าน
ยาม
 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
หน่วยงานภาครัฐดาวน์โหลดแนะนำ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean

พยากรณ์อากาศวันนี้

ราคาน้ำมันวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


QR Code
อบต.ธรรมเสน