บุคลากรสำนักงานปลัด อบต.ธรรมเสน


จ่าสิบเอกบุญจง  จันทรโรจน์
ปลัด อบต.ธรรมเสน


รองปลัดอบต.
นางปทุมวดี  จันทร์แฉล้ม
รองปลัดอบต.ธรรมเสน

นางวิรมน ตั้งตราตระกูล
หัวหน้าสำนักงานปลัด
นางสาวกรรณิกา  ศุกระมูล
หัวหน้าฝ่ายโยบายและแผน
 
นางสาวนิตา  นุ่นขาว
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวธารารัตน์  แสงโสม
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
จ่าสิบเอกสดายุ  นุ่นขาว
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน


นางสาวลัดดา  นาเครือ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ


 
นางสาวนัฐวรรณ  พึ่งสามัคคี
เจ้าพนักงานธุรการ

นายอนันต์  พึ่งสามัคคี
พนักงานขับรถยนต์

นางสาวเตชินี  ลูกรักษ์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นางสาวโสภดิา  สมัครจิตร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นายสมพงษ์  วรเลข
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นางสาวกาญจนา  นุชแทน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นายสุรัชฎ์  คำนุช
คนงานทั่วไป

นายอรรถพล  ศักดิ์ใหญ่
คนงานทั่วไป


นางสาววจี  บุญเพ็ง
คนงานทั่วไป


นางสาวศิริวรรณ  คำสวาย
คนงานทั่วไป
นายอาษา  หมื่นสท้าน
ยาม
 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
หน่วยงานภาครัฐดาวน์โหลดแนะนำ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean

พยากรณ์อากาศวันนี้

ราคาน้ำมันวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


QR Code
อบต.ธรรมเสน