ประกาศ เรื่อง ขอเชิญรับฟังการประชุมภาองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562