สภาพทางสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน

การศึกษา
     พื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน มีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตการศึกษาเขตที่ 2 จังหวัดราชบุรี สังกัดกรมสามัญศึกษาและมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน ตามรายละเอียด ดังนี้
       สังกัดประถมศึกษา จำนวน 3 แห่ง คือ
            โรงเรียนวัดแก้วฟ้า เปิดการสอน ระดับอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6
            โรงเรียนวัดเนินม่วง เปิดการสอน ระดับอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6
            โรงเรียนบ้านหนองตาพุด เปิดการสอน ระดับอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6
       สังกัดกรมสามัญศึกษา จำนวน 1 แห่ง คือ
            โรงเรียนวัดแก้วฟ้า เปิดการสอน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน จำนวน 3 ศูนย์ คือ
            ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนวัดแก้วฟ้า จำนวน 1 ห้อง
            ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนวัดเนินม่วง จำนวน 1 ห้อง
            ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนบ้านหนองตาพุด จำนวน 1 ห้อง

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

       ศาสนาพุทธ ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 70 มีศาสนสถานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน จำนวน 4 แห่ง คือ
            วัดแก้วฟ้า ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลธรรมเสน
            วัดศรีมฤคทายวัน ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลธรรมเสน
            วัดเนินม่วง ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลธรรมเสน
            วัดถ้ำสาริกา ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลธรรมเสน
            สำนักสงฆ์สงบสุข ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลธรรมเสน
       ศาสนาอิสลาม  คิดเป็นร้อยละ 30 มีมัสยิด จำนวน 1 แห่ง คือ
            มัสยิดมุสดามณี ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลธรรมเสน

สาธารณสุข
     สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน  2  แห่ง คือ
       สถานีอนามัยโคกกระต่าย - ธรรมเสน ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลธรรมเสน
       สถานีอนามัยบ้านหนองตาพุด ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลธรรมเสน

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
     ป้อมตำรวจประจำตำบล  2  แห่ง คือ
       บริเวณทางแยกเข้าสนามบินพาณิชย์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลธรรมเสน
       บริเวณวัดศรีมฤคทายวัน ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลธรรมเสน
     องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสนมีรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ จำนวน 1 คัน เพื่อไว้
ป้องกันและระงับอัคคีภัยและบรรเทาสาธารณภัยในเขตตำบลธรรมเสนและพื้นที่ใกล้เคียง

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

QR Code
อบต.ธรรมเสน

 

ช่องทางชำระภาษีทางอินเตอร์เน็ต


บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทร.032-234994

 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล