ประกาศ เรื่อง ขอเชิญรับฟังการประชุมภา อบต.ธรรมเสน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562