สภาพทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน

ที่ตั้ง
     ที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน ตั้งอยู่ถนนเขางู – เบิกไพร หมู่ที่ 5 ตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี อยู่ห่างจากอำเภอโพธารามประมาณ 25 กิโลเมตรและอยู่ห่างจากจังหวัดราชบุรีประมาณ 15 กิโลเมตร ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลต่าง ๆ ดังนี้
       ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.นางแก้ว ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
       ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.เขาแร้ง อ.เมือง จ.ราชบุรี
       ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
       ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.บางโตนด อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

พื้นที่
     ตำบลธรรมเสน มีพื้นที่ประมาณ 47.47 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 29,668.75 ไร่

ภูมิประเทศ
     ลักษณะภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบและที่ราบเชิงเขา มียอดเขาสูงสุด ได้แก่ เขาปากกว้าง สูงประมาณ 231 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ทิศตะวันออกเป็นที่ราบลุ่มมีแหล่งน้ำธรรมชาติ คลองบางสองร้อย และคลองส่งน้ำชลประทานไหลผ่าน ทิศตะวันตกเป็นที่ราบสูงเชิงเขา ไม่มีระบบชลประทาน

จำนวนหมู่บ้าน
      องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน มีจำนวนหมู่บ้านในเขต อบต. เต็มทั้ง 11 หมู่บ้าน ดังนี้
       หมู่ที่   1 บ้านธรรมเสน
       หมู่ที่   2 บ้านเตาอิฐ
       หมู่ที่   3 บ้านเกาะตาสาด
       หมู่ที่   4 บ้านเกาตาพุด
       หมู่ที่   5 บ้านเขาพระ
       หมู่ที่   6 บ้านเขาน้อย
       หมู่ที่   7 บ้านเนินม่วง
       หมู่ที่   8 บ้านโคกแจง
       หมู่ที่   9 บ้านเกาะแก้ว
       หมู่ที่ 10 บ้านเกาะเจริญสุข
       หมู่ที่ 11 บ้านเขากระชาย

จำนวนประชากร
     องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน มีจำนวนประชากร ดังนี้
หมู่ที่ ชาย หญิง รวม ครัวเรือน
1 218 246 464 119
2 286 260 546 137
3 320 319 639 182
4 293 317 610 178
5 191 210 401 129
6 509 483 992 273
7 490 512 1002 311
8 311 338 649 169
9 191 191 382 99
10 161 155 316 97
11 125 129 254  79
        จำนวนประชากรทั้ง 11 หมู่ มีทั้งสิ้น 6,255 คน
        จำนวนครัวเรือนทั้ง 11 หมู่ มีทั้งสิ้น 1,773 คน

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

QR Code
อบต.ธรรมเสน

 

ช่องทางชำระภาษีทางอินเตอร์เน็ต


บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทร.032-234994

 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล