ดโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน ร่วมกับ

อำเภอโพธาราม และทุกภาคส่วนราชการ

ได้กำหนดการจัดโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

€œพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ณ บริเวณประตูระบายน้ำบางโตนด - เกาะแก้ว หมู่ที่ 9

ตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ซึ่งมีกิจกรรมการปล่อยพันธ์ุปลา การปลูกต้นไม้ การปลูกหญ้าแฝก และการกำจัดผักตบชวา

alt

alt