ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนประชาชนและผู้ที่สนใจเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.)

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนประชาชนและผู้ที่สนใจสมัครเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. มีสัญชาติไทย

2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 7 ปีบริบูรณ์

3. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน

4. มีความสมัครใจและมีจิตอาสาเข้ามาร่วมดำเนินกิจกรรมด้านการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย รวมถึงการปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม

5. เป็นบุคคลที่มีความเสียสละและอุทิศตัวในการทำงานเพื่อส่วนรวม

กรณีที่ผู้สมัครไม่ได้มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน หรือเป็นบุคคลที่มีสัญชาติอื่นสามารถยื่นใบสมัครได้ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสนจะเป็นผู้พิจารณารับสมัคร

รับสมัคร วันที่ 10 -17 มิถุนายน 2567 (ในวันและเวลาราชการ) ณ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน