มาตรการเฝ้าระวังโรคฮีทสโตรก (Heat stroke)

ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวัง และผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคฮีทสโตรก (Heat stroke)