การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1
วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น.
alt
alt
alt