ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นและข้าราชการประเภทอื่น

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น และข้าราชการประเภทอื่น

เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติที่ว่าง