การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
วันที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน

alt alt