ประชาสัมพันธ์ การออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฯ

พิมพ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารสว่นตำบลธรรมเสน

ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฯ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

alt