แจกจ่ายแอลกอฮอล์ให้กับประชาชนหมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 11 ตำบลธรรมเสน

องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสนได้ดำเนินการแจกจ่ายแอลกอฮอล์

ให้กับประชาชนหมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 11 ตำบลธรรมเสน

เพื่อใช้ในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID)

alt