ประกาศ เรื่อง ขอเชิญรับฟังการประชุมภา อบต.บลธรรมเสน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1